khoseries

khoseries

คนทำงานหลายอาชีพ มีรายได้หลายทาง ต้องยื่นภาษี 2564 อย่างไร คลิกเดียวรู้

ยื่นภาษีปี 2564 สำหรับคนที่ทำงานหลายอาชีพ มีรายได้จากหลายทาง เช่น รับจ้างทั่วไป รับงานอิสระ หรือขายของ รวมไปถึงการเข้าร่วมโครงการภาครัฐฯ คนละครึ่ง เราชนะ หรือเรารักกัน จะต้องเสียภาษีอย่างไร เกณฑ์การเสียภาษี วิธีคำนวณภาษี ยื่นแบบเมื่อไร สรุปมัดรวมที่นี่

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจอาจไม่มีความมั่นคง มนุษย์เงินเดือนที่เคยได้รับรายได้ก็อาจไม่มีความแน่นอน ทำให้หลายคนหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเช่น รับจ้างทั่วไป รับงานอิสระ หรือขายของ รวมไปถึงการเข้าร่วมโครงการภาครัฐฯ คนละครึ่ง เราชนะ หรือเรารักกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นรายได้ประเภทใดก็ตาม ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อยื่นแบบฯ เสียภาษี

และเข้าโค้งท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 สำหรับผู้ที่ทำงานหลายอาชีพและมีรายได้หลายทาง กรมสรรพากร ได้แนะนำแนวทางการยื่นเสียภาษีว่า ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้ที่ได้รับจัดเป็นรายได้ประเภทไหน สามารถหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีใด้เท่าไร และเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเตรียมไว้ให้ครบ แล้วนำมายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ประเภทรายได้

 

1.เงินเดือน มาตรา 40 (1) การหักค่าใช้จ่าย หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2.รับจ้างทั่วไป รับงานอิสระ มาตรา 40 (2) การหักค่าใช้จ่าย หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3.ขายสินค้า มาตรา 40 (8) การหักค่าใช้จ่าย หักเหมา 60% หรือหักตามจริง (มีเอกสารหลักฐาน)

นอกจากนี้หากมีรายได้จากการขายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน เป็นรายได้ที่ต้องนำมายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 

1. เงินที่ได้จากลูกค้าผ่านโครงการรัฐ
2. เงินสนับสนุนที่ได้จากรัฐ
3. เงินได้ที่มาจากยอดขายอื่น ๆ

คนทำงานหลายอาชีพ มีรายได้หลายทาง ต้องยื่นภาษี 2564 อย่างไร คลิกเดียวรู้

เกณฑ์การเสียภาษี

 

คนโสด มีรายได้เกิน 60,000 บาทต่อปี
มีคู่สมรสรายได้รวมกัน 120,000 บาทต่อปี

วิธีคำนวณภาษี

 

วิธีปกติ = รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากมีรายได้มากกว่า 120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมเงินเดือน) ใช้สูตรคำนวณ = รายได้สุทธิ x 0.5% แล้วเปรียบเทียบกับวิธีคำนวณตามปกติ หากวิธีนี้มีภาษีเกิน 5,000 บาทให้เสียภาษีตามวิธีที่สูงกว่า (หากไม่เกิน 5,000 บาทให้เสียภาษีตามวิธีการคำนวณปกติ)

กำหนดเวลายื่นแบบ ฯ

 

 

ภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.94 กำหนดยื่นตั้งแต่ 1 กรกฏาคม- 30 กันยายน ของปีนั้นๆ โดยนำเงินได้ที่ไม่ใช้เงินได้ มาตรา 40 (1) (2) ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน ของปีนั้นมารวมคำนวณภาษี

ภาษีประจำปี ภ.ง.ด.90 กำหนดยื่นตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไปโดยนำเงินได้ทุกประเภท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีนั้น มารวมคำนวณภาษีและนำภาษีที่ชำระตาม ภ.ง.ด.94 มาเครดิตภาษีได้

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ หรือผู้ที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเกินปีละ 1.8 ล้านบาท ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th

 

ทั้งนี้เมื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วมีหน้าที่

 

1.เมื่อขายสินค้า/บริการ จะต้องออกใบกำกับภาษีและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากลูกค้าเพื่อนำส่งสรรพากร

 

2.ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

อ้างอิงข้อมูล : กรมสรรพากร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market