khoseries

khoseries

ผู้ถือหุ้น EP ไฟเขียวขายโรงไฟฟ้า E-COGEN

ผู้ถือหุ้น EP อนุมัติขายหุ้น “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น” ให้กับ”ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” 11,334.09 ล้านบาท เตรียมรับทรัพย์ภายในเดือน ธ.ค.64 นี้ ช่วยหนุนผลงานไตรมาส 4/64 โตกระฉูด บุ๊กส่วนแบ่งกำไรจากการขายหุ้น

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือ EP เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติให้ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น 81.40% ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือ EPPCO ซึ่งเป็นบริษัทซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด หรือ EP HK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัท ETP ในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว

ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ E-COGEN ที่ถืออยู่รวม 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว ให้กับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้กับ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 82.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จำกัด หรือ PPTC ในสัดส่วน 74.50% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด หรือ SSUT ในสัดส่วน 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว

 

“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจทีมผู้บริหาร ร่วมอนุมัติขายหุ้น PPTC และ SSUT ให้กับ UVBGP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต รองรับแผนขยายการลงทุนในอนาคต”นายยุทธกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการ COD โรงไฟฟ้าพลังลมตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2565 กำลังการผลิต 82.5 / 45.3 / 30 รวม 157.80 MW และมีแผนที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 1,500 เมกะวัตต์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2565