khoseries

khoseries

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อรักษาการจ้างงานสายการบินไทยสมายล์

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโครงสร้างพิเศษเพื่อรักษาการจ้างงาน (Structured Revolving Payroll Financing) จำนวน 50 ล้านบาท ให้สายการบินไทยสมายล์นำไปใช้เสริมสภาพคล่องเพื่อรักษาการจ้างงาน ฟื้นธุรกิจการบินให้พร้อมรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเงินให้แก่สายการบินไทยสมายล์ในครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายพนักงานและรักษาการจ้างงานให้มากที่สุด ประกอบกับช่วยฟื้นฟูธุรกิจสายการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของการท่องเที่ยว ให้กลับมาดำเนินกิจการได้เต็มรูปแบบโดยเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 1.93 ล้านล้านบาท จนกระทั่งการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบทางตรงจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงมาก และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการจ้างงาน โดยธุรกิจสายการบินมีการจ้างงานรวมกว่า 40,000 คน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวอีกว่า EXIM BANK ในฐานะบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย มุ่งทำหน้าที่ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ดังนั้น การซ่อมธุรกิจสายการบินซึ่งประสบวิกฤตในช่วงเวลาที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ธุรกิจสายการบินหลายแห่งต้องหยุดบินในบางช่วงเวลาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จนถึงปัจจุบันประชาชนเริ่มปรับตัวและมีภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ช่วยฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย EXIM BANK จึงพร้อมเติมเงินทุนให้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการช่วยพักชำระหนี้และปรับตารางการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา

“EXIM BANK ให้ความช่วยเหลือทั้งธุรกิจการบินและที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งครอบคลุม Supply Chain ของธุรกิจสายการบิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมที่แข็งแรงให้เติบโตไปด้วยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยซ่อมแซมจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เสริมศักยภาพ และสานพลังการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามภารกิจของ EXIM BANK”

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket